Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Aandoeningen

Aandoeningen

Spreken is heel be­lang­rijk in het dage­lijks leven. Door te spreken en te luis­te­ren hebben we contact met elkaar en kunnen we een bood­schap over­bren­gen. Iets ver­tellen of iets vragen, contact maken met elkaar.

Spreken is het inge­wik­keldste wat je met je lichaam kunt doen. In de hersenen moet een idee zijn, je moet woor­den zoeken, met deze woor­den zinnen maken die kloppen, de zinnen moet jouw bood­schap of vraag goed weer­ge­ven zodat de luis­te­raar het kan begrijpen. Ver­vol­gens moeten de ademsteun en de spieren van de mond en stem gaan werken. Naast tech­nische de dingen moeten ook het taal­denken en begrijpen in orde zijn. Op veel ver­schil­lende gebie­den kan iets ver­keerd gaan. De logopedist kan helpen het probleem op te lossen of te vermin­de­ren. Hierbij kan samen­wer­king met de huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, de school of andere betrok­ke­nen nodig zijn.

Door problemen in het spreken kunnen com­mu­ni­ca­tie­pro­ble­men ontstaan met als gevolg sociaal-emo­tio­nele problemen. Als de ander jou niet begrijpt, je geen goed contact krijgt, je je gevoelens niet goed kunt uitdrukken, kun je in een sociaal isole­ment komen. Je voelt je heel een­zaam in onze wereld, waar een vlotte com­mu­ni­ca­tie zo be­lang­rijk is en als van­zelf­spre­kend van je wordt verwacht dat je vlot meedoet.

Ook kan het opnemen, begrijpen of ver­werken van in­for­ma­tie op school of oplei­ding niet goed lopen. Een gevolg hier­van zijn leer­stoor­nissen. 

Het vak Logopedie is ver­deeld in vier deel­ge­bie­den: stem, spraak, taal en gehoor en daarbij ook de voor­waar­den om deze vier gebie­den goed te laten func­tio­ne­ren.

Daar­naast behan­de­len logopedisten ook problemen rondom het ademen en bij het slikken en eten/drinken.

Bij de be­han­de­ling is een goede samen­wer­king met andere behande­laars heel be­lang­rijk. Ieder heeft vaktech­nisch zijn/haar eigen invals­hoek en samen komen we tot het optimale behandel­plan.

Logopedie houdt zich bezig met com­mu­ni­ca­tie in de ruimste zin van het woord. U vindt op onze site in­for­ma­tie over de volgende deel­ge­bie­den:

Als u na het lezen van in­for­ma­tie nog vragen hebt, kunt u tele­fo­nisch contact met ons opnemen of via het contact­for­mu­lier.

Zelftests

Bij de links (onder menu alge­meen) vindt u een aantal links voor zelftests.