Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Adem

Adem

Door de adem gaan de stem­ban­den trillen en is er stem­ge­luid. Het is de basis van ons spreken. Adem laat ook vaak zien hoe iemand zich voelt: rus­tig en ontspannen, gejaagd, gestresst of bang. Emoties hebben hun invloed op de adem. Ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten in bewegen vragen om een ver­schil­lende hoeveel­heid zuurstof in de spieren, wat ook van invloed is op de adem.

Een goede ademhaling of ade­ming heeft invloed op de autonome functies van ons lichaam: de hart­slag, de bloedcirculatie en de functies van de ingewan­den. Alles hangt met elkaar samen. Gelukkig gaat het ademen van­zelf en hoeven we daar niet bij na te denken.

Je hebt krach­tige ademspieren nodig om goed te kunnen ophoesten als je je verslikt. Lukt dit niet, dan komen vocht of etensresten in de longen met infecties als gevolg. Krach­tige ademspieren heb je ook nodig om je neus te kunnen snuiten.

Wanneer er problemen in het ademen zijn, kunnen de volgende klachten ontstaan:

  • een ver­keerde spree­kade­ming.
  • stem­pro­ble­men.
  • hyperventilatie.
  • een verstoorde ade­ming zoals kan optre­den bij long­pro­ble­men, Astma, COPD.
  • luchtweginfecties.

Mondademen en neusademen

De meest na­tuur­lijke manier van ademen is via de neus. De neus zorgt ervoor dat de lucht die je inademt wordt verwarmd, voch­tig gemaakt en schoongemaakt wordt. Er lucht komt dan schoon, warm en voch­tig in het lichaam en longen.  Het mid­denrif werkt beter om de lucht naar binnen te zuigen wat zorgt voor een diepere inade­ming met een betere ver­de­ling van zuurstof in het bloed.

MondademenBij ade­ming door de mond is de lucht ongezuiverd, koud en droog. Virussen krijgen meer de kans ontste­kingen van keel, luchtwegen en buis van Eustachius, die naar het mid­denoor leidt, te veroor­zaken. Dit geeft een verhoogde kans op o.a. een verstopte neus, mid­denoorontste­kingen.

Doordat bij mondade­ming de ademspieren min­der krach­tig hoeven te werken, zullen ze min­der sterk zijn. Dit heeft gevolgen voor het hoesten en neus snuiten. Door slappere mondspieren wordt er soms min­der goed op eten gekauwd met kans op spijsverte­rings­pro­ble­men. Gezichtspieren kunnen min­der actief zijn waardoor gezichtsuitdruk­kingen vlakker zijn. Door uitdrogen van de mond wordt er min­der geslikt met kans op mid­denoor­pro­ble­men. Door regel­ma­tig te slikken houdt je de buis van Eustachius open met als gevolg een goede beluch­ting van het mid­denoor.

Adem

We doen onder­zoek naar de adem­pro­ble­men: wat u ervaart en waar u last van heeft in het dage­lijks leven. We kijken wat de in stand hou­dende factoren zijn. Ver­vol­gens stellen we een logope­dische diagnose en maken we een behandel­plan dat met u be­spro­ken wordt.

In de be­han­de­ling zal gewerkt wor­den aan de ademhaling (adem­be­we­ging en ademritme) en een goede balans tussen span­ning en ontspan­ning van de betrokken spieren. Ook de lichaams­hou­ding tij­dens rust en bewe­ging komt hierbij aan bod. In veel gevallen werken we hierbij samen met een/uw fysiotherapeut. Het is ook moge­lijk dat de be­han­de­ling met de fysiotherapeut gelijktij­dig plaats­vindt, zodat alle kennis en technieken optimaal samen­ge­voegd kunnen wor­den voor een betere functie voor u.

We be­schik­ken in de be­han­de­ling over ver­schil­lende technieken en oefe­ningen. (therapie volgens Middendorf, van Dixhoorn, ademsteun­oefe­ningen, Coblenzer en in geval van mondademen: zie afwijkende mondge­woon­ten onder het kopje spraak.)