Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Behandeling

Behandeling

Een be­han­de­ling vindt plaats volgens afspraak en duurt circa 30 minuten. Bij de eerste be­han­de­ling is het nodig voor uzelf of uw kind de ver­wij­zing mee te nemen, het nummer van de verzeke­ring en een legitimatiebe­wijs van u of uw kind.

Afspraak

In principe werken wij met vaste afspraken, op een vast tijdstip en een vaste dag. U kunt hier dan reke­ning mee hou­den met uw andere afspraken. Als het nodig is, bij­voor­beeld bij wisselende werktij­den, dan kunnen de afspraken variëren in tijdstip en dag.

Wij proberen altijd reke­ning te hou­den met uw werktij­den,de leef­tijd van een kind (o.a. schooltij­den) en tij­den waarop u zeker niet kunt komen.

Peuters en kleuters behan­de­len wij zoveel moge­lijk onder school­tijd. We hou­den er reke­ning mee dat het voor hen na school­tijd zwaar is zich nog eens te moeten concentreren. Daar­naast zijn de (beperkte) tij­den buiten school­tijd vrij voor de oudere kin­de­ren. Onze erva­ring is dat leer­krachten hier geen problemen mee hebben als dit in goed overleg gebeurt.

Logope­disch onder­zoek

Na het intake­ge­sprek volgt een logope­disch onder­zoek. Dit kan één of meer­dere be­han­de­lingen in beslag nemen, af­han­ke­lijk van het probleem.

Behandel­plan

Na het onder­zoek wordt een behandel­plan ge­schre­ven dat met u be­spro­ken wordt. Het totaal aantal be­han­de­lingen is af­han­ke­lijk van de aard en ernst van de stoornis, maar wordt ook bepaald door uw actieve bijdrage/inbreng.