Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Gehoor

Gehoor

Een goed gehoor is een voor­waarde voor een goede com­mu­ni­ca­tie. Het gehoor zelf moet in orde zijn, want bij een vermin­derd gehoor wordt de bood­schap ver­keerd verstaan, de ander ver­keerd begrepen of klanken en woor­den ver­keerd aangeleerd.

Door goed te horen, kun je ook goed op de ander rea­geren. Naast goed horen is goed luis­te­ren ook be­lang­rijk, daarbij zijn aan­dacht en con­cen­tratie heel be­lang­rijk. Auditieve ver­wer­king speelt hierbij ook een be­lang­rijke rol.

Door het horen, controleer je je eigen spraak omdat je terughoort wat je hebt gezegd. Soms verbeter je jezelf. Goede luistervaar­dig­he­den heb je ook nodig om te leren lezen en schrijven. Je moet woor­den in zinnen en klanken in woor­den kunnen on­der­schei­den. Door klanken te kunnen on­der­schei­den kun je bepalen welke letter erbij hoort.

Problemen in het horen kunnen zijn:

  • Slecht­ho­rend­heid door vermin­derde wer­king van de gehoorzenuw. (spraakafzien, liplezen oefenen).
  • Slecht­ho­rend­heid door mid­denoor­pro­ble­men.
  • Zwakke luistervaar­dig­he­den (geheugen, hakken en plakken van letters in een woord).
  • Auditieve ver­wer­kings­pro­ble­men (pro­gram­ma Hamaguchi of LinC).
  • Doof­heid (spraakafzien, liplezen oefenen).
  • Revalidatie na een Cochleair Implantaat(C.I.)(Cursus gevolgd bij CI-team in Leiden en samen­wer­king met het CI-team in Nijmegen.)
  • Tinnitus (oorsuizen)

Gehoor

We doen onder­zoek naar de aard van de gehoor-, luister­pro­ble­men en auditieve vaar­dig­he­den. Hierbij kunnen gestan­daardiseerde tests wor­den gebruikt. Het kan zijn dat gehoor­on­der­zoek nodig is om een vermin­derd gehoor vast te stellen of uit te sluiten. Of dat het nodig is heel spe­ci­fiek de ver­wer­king van gelui­den in de hersenen te onder­zoeken. Deze onder­zoeken gebeuren bij een audio­lo­gisch centrum.

Naar aan­lei­ding van de onder­zoeksge­ge­ven uit eigen onder­zoek of van het audio­lo­gisch centrum wordt een logope­dische diagnose gesteld en een behandel­plan gemaakt dat met u be­spro­ken wordt. (Als het nodig is wordt in de be­han­de­ling samen­ge­werkt met een KNO-arts / audio­lo­gisch centrum)

Anatomisch model van het oorAnatomisch model van het oor