Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, dan kunt u die na­tuur­lijk het beste per­soon­lijk bespreken. Onge­twij­feld zullen we dit samen oplossen. Toch weet men maar nooit...

Op grond van de Wet Klacht­recht Cliënten Zorg­sec­tor is elke logopedist verplicht een rege­ling te hebben voor de be­han­de­ling van klachten van pa­tiën­ten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het han­de­len van de zor­gaanbie­der (of het nalaten daar­van), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt / cliënt.

Door de beroeps­ver­eni­ging voor de logopedisten, de Neder­landse Vereni­ging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woer­den, is een klachten­rege­ling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voor­zien in een onaf­han­ke­lijke klachten­com­mis­sie.

Onze praktijk han­teert deze klachten­rege­ling en is aan­ge­slo­ten bij de klachten­com­mis­sie van de NVLF. Voor meer in­for­ma­tie over de klachten­rege­ling en de pro­ce­dures die gevolgd moeten wor­den, is in de praktijk een bro­chu­re be­schik­baar. De klachten­rege­ling zelf kan op verzoek wor­den ingezien.