Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Logopedisten

Bij Logopedie­prak­tijk Carine van Aalst-Becx werken gediplomeerde logopedisten. Daar­naast hebben we regel­ma­tig stagiaires die praktijk­er­va­ring komen opdoen.

— ♦ —

Carina van Aalst-Becx

Carine van Aalst-Becx

Af­ge­stu­deerd: 1991
Speciali­teit: all-round logopedist

Carine is in 1991 af­ge­stu­deerd als logopediste. Sindsdien is zij steeds aan het werk geweest als all-round logopediste.

U kunt Carine tele­fo­nisch bereiken of een mail sturen:

Werk­er­va­ring

Audio­lo­gisch Centrum Eindhoven, diverse waarne­mingen in zelf­stan­dige logopedie­prak­tijken. Regina Coeli: verbe­te­ren verstaan­baar­heid aan bui­ten­landse cursisten.

Werken in de eigen praktijk in Schijndel.

Geregistreerd

Carine is lid van de Neder­landse Vereni­ging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staat inge­schre­ven in het kwali­teits­re­gis­ter paramedici. Ook is ze lid van kwali­teits­kring Orion (Eindhoven). Daar­naast is ze van 1990 t/m 2000 actief geweest voor de Neder­landse Vereni­ging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) eerst regio­naal en later lan­de­lijk.

Nascholing

Door de jaren veel na- en bijscholing gevolgd met een brede all-round in­te­res­se voor alle leeftij­den (kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen):

  • Spraak- en taal­pro­ble­men bij kin­de­ren, stot­te­ren bij (jonge) kin­de­ren en vol­was­se­nen,
  • Stem­pro­ble­men, jong en oud, diverse cursussen Stem, o.a. Nasaleren A, B, C en zang (nog gevolgd bij Prof. dr. J. Pahn) en de oplei­ding manuele larynxfacili­ta­tie (fysio­the­ra­pie van de spieren van het strotten­hoofd.).
  • Sensorische In­for­ma­tiever­wer­kings-problemen (SI).
  • Spraak-, taal- en slik­pro­ble­men door een hersenaandoe­ning, spierziekte of andere oor­zaak. (ook aan huis be­han­de­lingen)
  • Zie ver­der ook de genoemde behandel­me­tho­den bij logope­dische stoornissen.

— ♦ —

Stagiaires

Met regelmaat be­ge­lei­den wij stagiaires. Voor­na­me­lijk van de oplei­dingen Nijmegen en Eindhoven. Stagiaires mogen (gedeelte­lijk) de be­han­de­ling overnemen, af­han­ke­lijk van het studie­jaar waar zij/hij in zit.

Wij garan­de­ren u dat een stagiaire altijd onder super­vi­sie werkt van de behan­de­lend logopedist die tij­dens de be­han­de­ling aanwe­zig is.