Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Geregistreerd

Logopedie­prak­tijk Carine van Aalst-Becx is geregistreerd.

Neder­landse Vereni­ging voor Logopedie en Foniatrie

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Logopedie­prak­tijk Carine van Aalst-Becx is lid van de Neder­landse Vereni­ging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroeps­ver­eni­ging van logopedisten.

Kwali­teits­re­gis­ter paramedici

Kwaliteitsregister ParamediciVia het kwali­teits­re­gis­ter wordt een­ma­lig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de oplei­dingseisen van de Wet BIG (Be­roe­pen in de in­di­vi­duele Ge­zond­heids­zorg). Ver­vol­gens wordt perio­diek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en erva­ring. Alleen wanneer aan de door de beroeps­groep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwali­teitsregistratie.

DTL-Proof

DTL-ProofDTL-Proof houdt in dat de praktijk is ook direct toe­gan­ke­lijk is - Direct Toe­gan­ke­lijke Logopedie. Dit houdt in dat u in principe geen ver­wij­zing/machti­ging van een arts nodig heeft.