Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Praktijk

In 1992 ves­tigde Carine van Aalst haar praktijk in Schijndel in het wijk­ge­bouw “de Vink”. In januari 2001 verhuisde de praktijk naar het ge­zond­heids­centrum “de Steeg”. Inmiddels is er een dependance in “de Vink”.

Het ver­trouwde adres

De Steeg 6h, SchijndelAl ruim 20 jaar kunnen jong en oud terecht voor goede zorg op het gebied van logopedie en communi­catie. Wij behan­de­len kin­de­ren, tieners en (jong-)vol­wassenen in­di­vi­dueel.

Wij geven be­ge­lei­ding, advies en trai­ning aan ouders en leer­krachten over persoon­lijke communi­catie in de breedste zin van het woord, afgestemd op de hulp­vraag.

Samen­wer­king

Binnen de praktijk­locaties is er samen­wer­king met huisartsen, consul­tatie­bureau-arts, schoolarts, wijk­ver­pleeg­kun­digen, kin­der­fysio­thera­peuten, fysio­thera­peut en tandartsen.

Als het nodig is, wordt contact gezocht met fysio­thera­peuten buiten het gezond­heids­centrum, maat­schappe­lijk werk, psychologen, scholen, peuter­speel­zalen, kin­der­dag­ver­blij­ven, Kentalis, Audio­lo­gisch Centrum en collega's en specialisten in zieken­hui­zen.

Kortom, waar nodig, met ie­der­een die zich met u of uw kind thera­peu­tisch bezig houdt. Zo wordt de zorg optimaal en passend ingevuld.

De Steeg 6h, SchijndelDe lijnen zijn kort zodat de ver­schil­lende behande­lingen goed op elkaar zijn afgestemd.

Loop gerust eens binnen

Logopedie Schijndel is een onder­nemende praktijk waar de logopedistes openstaan voor al uw vragen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, drinken en eten voor jong en oud.

Hoofdlo­ca­tie en post­a­dres:

Ge­zond­heids­cen­trum “de Steeg”

Steeg 6h, 5482 WN Schijndel
073-5496708

Openingstij­den:
maan­dag 8.00-18.00 uur
dins­dag 8.00-18.00 uur
woens­dag 8.00-18.00 uur
don­der­dag 8.00-18.00 uur
vrij­dag 8.00-18.00 uur

Dependance Wijk­ge­bouw “de Vink”

Hoevenbraakse­straat 28, Schijndel

Openingstij­den:
vrij­dag 8.00-13.00 uur

Hoofdlokatie Gezondheidscentrum De Steeg Schijndel Dependance De Vink