Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Samenwerking

Samenwerking

Wij vin­den het be­lang­rijk dat de be­han­de­ling zo optimaal moge­lijk verloopt voor u of uw kind. Als het nodig is, hebben wij contact met ie­der­een die betrokken is bij de be­han­de­ling van u of uw kind.

Wij hebben een goede samen­wer­king met de huisartsen in Schijndel en daar­bui­ten, consul­ta­tie­bu­reau-arts, schoolarts, wijkverpleeg­kun­digen, kin­derfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, tandartsen, maat­schap­pe­lijk werk, psychologen, scholen, peuterspeelzalen, kin­der­dagver­blij­ven, artsen en/of collega logopedisten in het zie­ken­huis, CI-team Nijmegen, Schisis-teams en collega logopedisten bij Kentalis, Audio­lo­gisch Centrum of andere onder­zoeksin­stel­lingen.

Logopedie­prak­tijk Carine van Aalst werkt nauw samen met Groeps­prak­tijk Logopedie Boxtel.

Korte lijnen en passende zorg

Kortom, waar nodig, is er contact met ie­der­een die zich met u of uw kind therapeu­tisch bezig houdt. Zo wordt de zorg optimaal en passend ingevuld.