Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Stem

Strottehoofd
Strottehoofd

De stem is heel be­lang­rijk in de com­mu­ni­ca­tie. Met je stem kun je spreken maar ook emoties uitdrukken. Ook kun je met je stem be­na­druk­ken wat je wilt zeggen. Bij som­mi­ge mensen is de stem een kenmerk dat hen on­der­scheidt van anderen.

Stem­pro­ble­men kunnen je onzeker maken en je zelf­beeld beïn­vloe­den. In een spreek­be­roep kunnen stem­pro­ble­men er voor zorgen dat je arbeids­on­ge­schikt wordt.

Be­lang­rijk bij het stem­ge­ven zijn de adem en de hou­ding. De lichaamsspieren en de spieren van en rond het strotten­hoofd moeten goed in balans zijn. Door te veel of te weinig span­ning kan de stem ver­keerd gebruikt wor­den. Dan zijn er niet meteen stem­pro­ble­men maar na een tijd komen die wel.

Je kunt ook van jezelf een zwakke stem hebben of stem­ban­den sluiten niet helemaal goed, waardoor de stem hees klinkt. Door kracht te zetten probeer je je stem hel­der te laten klinken, maar juist door die extra kracht wordt het stem­ge­ven steeds lasti­ger en spannen de spieren meer en meer teveel aan.

Wat merk je aan de stem?

 • Hees­heid, schor­heid, wegvallen van de stem bij kin­de­ren/vol­was­se­nen.
 • De stem voelt ‘moe’ of ‘gespannen’ na lang(er) spreken.
 • Problemen bij het zingen.
 • Problemen met de luid­heid van de stem.
 • Te lage / te hoge spreekstem.
 • Keel­klach­ten / pijn bij het stem­ge­ven.

Hoe ontstaan stem­pro­ble­men?

 • Door met te veel kracht en span­ning te spreken kunnen stem­bandknobbeltjes of -poliepen ontstaan op de stem­ban­den. Dit kan ook gebeuren door extreem stem­ge­bruik bij­voor­beeld bij een concert­be­zoek, carnaval en derge­lijke. De stem gaat dan hees klinken of valt zelfs helemaal weg.
 • Door het vaak nadoen van gekke stemmen of gelui­den in spel.
 • Door roken kan stem­bandoedeem ontstaan of strotten­hoofdkanker. Roken heeft sowieso een negatieve invloed op de stem­ban­den.
 • Door maagzuur.
 • Door een operatie, virusinfectie of herseninfarct kan een stem­bandverlam­ming optre­den. Meestal staat één stem­band stil.
 • Door strotten­hoofdkanker kan het zijn dat het strotten­hoofd en dus ook de stem­ban­den verwij­derd moeten wor­den. (laryngectomie) Men leert dan op een andere manier stem­ge­ven.
 • Bij het ouder wor­den veran­dert de stem en kunnen er ‘zomaar’ stem­pro­ble­men optre­den.
 • Door een ver­keerde ade­ming.

Een erns­tige hees­heid die plots is geko­men mag maximaal twee weken duren. Duurt dit lan­ger, dan is het raad­zaam een afspraak te maken bij een KNO-arts.

De be­han­de­ling

Wij doen eerst stem­on­der­zoek (tenzij dit al gedaan is bij de KNO-arts): we brengen uw dage­lijks stem­ge­bruik in kaart en andere factoren die met uw stem te maken hebben. We doen onder­zoek naar de stem, de stem­moge­lijk­heden, de spierspan­ning in en rond het strotten­hoofd, de adem en hou­ding.

Aandoening aan de stemWe stellen ver­vol­gens de logope­dische diagnose en maken een behandel­plan dat met u be­spro­ken wordt.

Als we twijfelen of er een orga­nische oor­zaak van de stem­pro­ble­men is, vragen we de huisarts om een ver­wij­zing naar de KNO-arts. Ver­vol­gens leggen we onze bevin­dingen en vragen voor aan de KNO-arts. Door de bevin­dingen van de KNO-arts weten we wat we kunnen ver­wach­ten van het therapiere­sul­taat.

In de be­han­de­ling zelf wordt gelet op de lichaams­hou­ding als voor­waarde voor een goed gebruik van de stem. Er zal gewerkt wor­den aan de ademhaling (adem­be­we­ging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stem­ge­ven met voldoende draag­kracht en ademsteun. We be­schik­ken hierbij over ver­schil­lende technieken en oefe­ningen. (o.a. Laryngeale facili­ta­tie / manuele facili­ta­tie van de larynx (strotten­hoofd), Lax-vox therapie, stem­me­tho­den Nasaleren A, B, C en zang, Resonans­me­tho­de, Coblenzer)

Daar­naast  wordt gekeken hoe het stem­ge­bruik van de patiënt in het dage­lijks leven is, om advies op maat te kunnen geven. Stemsparende adviezen, ook wel stemhygiënische adviezen genoemd, zullen gegeven wor­den. Daarbij besteedt de logopedist aan­dacht aan arbeids­om­stan­dig­heden zoals akoes­tiek en omge­vingslawaai. Als men zich de aan­gereikte technieken eigen maakt en de stemsparende maat­regelen ter harte neemt, kunnen de keel- en stem­klach­ten geheel ver­dwij­nen. Er blijft overleg met de behan­de­lend KNO-arts en/of logopedist verbon­den aan uw KNO-arts.