Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Verwijzing

Verwijzing

Verwij­zing / machti­ging

Met een ver­wij­zing van de huisarts of specialist, kunt u een­vou­dig bij ons een afspraak maken. Logopedie valt binnen de basis­ver­ze­ke­ring en wordt 100% ver­goed. Wel moet u reke­ning hou­den met een eventueel eigen risico.

Als uw kind verwezen wordt op advies van het consul­ta­tie­bu­reau-arts of verpleeg­kun­dige, schoolarts of school­logopedist van de GGD of op advies van de leer­kracht zult u ook eerst een ver­wijs­brief bij uw (huis)arts moeten aan­vra­gen. U kunt hierbij de brief die u hebt gekregen van de GGD gebruiken. Wilt u de brief van de GGD samen met de ver­wijs­brief van de (huis)arts mee­ne­men bij uw eerste bezoek aan ons?

Directe Toe­gan­ke­lijk­heid Logopedie (DTL)

DTL-ProofDe praktijk is ook Direct Toe­gan­ke­lijk. Dit houdt in dat u in principe geen ver­wij­zing/machti­ging van een arts nodig heeft. De ver­schil­lende zorgverzeke­raars gaan niet eens­ge­zind om met de Directe Toe­gan­ke­lijk­heid Logopedie (DTL).

Daarom hebben wij als praktijk besloten altijd om een ver­wij­zing/machti­ging te vragen van de huisarts of de specialist (KNO-arts, kin­derarts, orthodontist, tandarts, enz.). Zo voor­ko­men we dat er problemen in de vergoe­ding ontstaan en u de reke­ning zelf (gedeelte­lijk) moet betalen.

Zonder ver­wij­zing

U kunt er ook voor kiezen de be­han­de­ling zelf te betalen. Er is dan geen sprake van een medisch probleem en u kunt dan zon­der ver­wij­zing contact met ons opnemen. Bij­voor­beeld: het verbe­te­ren van de verstaan­baar­heid bij meer­ta­lig­heid of het vermin­de­ren van dialect in de uit­spraak.