Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Wereld Parkinson Dag

Donderdag 11 april 2019

gepubliceerd: woensdag, 20 februari 2019
Wereld Parkinson Dag

Op Wereld Parkinson Dag wordt we­reld­wijd aan­dacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson. Deze dag vindt jaar­lijks plaats op 11 april. Dit is de geboortedatum van de Engelse arts James Parkinson, de man die de ver­schijn­selen van de ziekte van Parkinson het eerst als een samen­han­gend geheel heeft herkend en be­schre­ven.

Wat is Parkinson?

De hersenen regelen het bewegen zoveel moge­lijk auto­ma­tisch, net als een auto­ma­tische piloot in een vliegtuig. Alle onder­de­len wor­den van­zelf goed op elkaar afgestemd. Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘auto­ma­tische piloot’ haperen, zodat het bewegen min­der van­zelf gaat en bewuster moet gebeuren.

Logopedie en Parkinson

Naast de bewe­gings­stoor­nissen kan ook het spreken aan­ge­daan zijn. Zo kunnen er problemen ontstaan in de coördinatie van de adem. De stem wordt zachter. Door stijve gelaatsspieren verslechtert de uit­spraak en wordt de mimiek min­der dui­de­lijk. Het spreken klinkt vaak mono­toon en vlak. Ook is het moei­lijk om steeds in het­zelfde tempo te blijven spreken. De verstaan­baar­heid is erg wisselend. Dit leidt tot problemen in de com­mu­ni­ca­tie.

Ook eten en drinken kunnen problemen opleveren. Het kauwen wordt min­der krach­tig en de patiënt verslikt zich vaker, vooral bij drinken. Ook overtollig speeksel wordt niet auto­ma­tisch weggeslikt. Samen met een min­der krach­tige mond­slui­ting kan hierdoor speekselverlies optre­den.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onder­zoekt welke beper­kingen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie (uit­spraak), eten en drinken. Doel van de be­han­de­ling is meestal het verbe­te­ren van de com­mu­ni­ca­tie en de verstaan­baar­heid.

(bron: logopedie.nl)