Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Logopedist kan helpen bij hersenletsel

gepubliceerd: donderdag, 10 januari 2019
Logopedist kan helpen bij hersenletsel

Kort gele­den startte de Hersen­stich­ting met een campagne om aan­dacht te vragen voor de grote gevolgen van hersenletsel door bij­voor­beeld een beroerte of ongeluk. Wat veel mensen ook niet weten, is dat een logopedist in een aantal gevallen hulp kan bie­den.

Bijna 650.000 Neder­lan­ders hebben een blijvende beper­king door hersenletsel. Per dag krijgen 115 Neder­lan­ders een beroerte. De gevolgen voor het dage­lijks leven van hen­zelf en de naaste omge­ving zijn groot. Het leven staat op de kop. Met een tele­vi­siecommercial en mini­do­cu­mentaire wil de Hersen­stich­ting ons allemaal bewust maken van de gevolgen van hersenletsel.

Afasie

Soms leidt hersenletsel tot zicht­ba­re gevolgen, zoals verlam­ming. Vaak ook zijn de gevolgen veel min­der zicht­baar. Een deel van de mensen met hersenletsel heeft vaak moeite met begrijpen of gebruiken van taal. Dat noemen we afasie. Naar schat­ting 30.000 Neder­lan­ders lijdt aan een vorm hier­van.

Afasie is een taal­stoor­nis die invloed kan hebben op spreken, begrip, lezen en schrijven. De mate waarin de stoornis zich voordoet, hangt af van de plaats van de hersenbescha­diging en de ernst ervan. Ook kan de stoornis het ene moment veel meer last veroor­zaken dan het andere. Logopedie kan herstel tot op een zeker niveau bevor­de­ren en onder­steunt de patiënt bij het omgaan met de beper­kingen.

Sophie Ouwe­hand

Op de web­si­te Logopedie.nl staat het verhaal van Sophie Ouwe­hand. Zij ver­telt wat afasie met haar doet is en hoe zij eraan werkt met haar logopedist.