Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Dag van de Logopedie

Vrijdag 6 maart 2020

gepubliceerd: zaterdag, 1 februari 2020

Vrij­dag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Op die dag wordt in heel Europa aan­dacht gevraagd voor logopedie. In tegen­stel­ling tot voor­gaande jaren, volgt de NVLF dit jaar niet het CPLOL in de keuze voor het thema.

Neder­lands thema

Het vereni­gings­bestuur heeft hier­voor gekozen omdat de inter­na­tio­nale organi­sa­tie CPLOL voor het thema dyslexie (Reading and wri­ting disabilities) heeft gekozen. Logopedisten zijn na­tuur­lijk des­kun­dig op het gebied van spraak en taal maar zij behan­de­len, na het volgen van een aanvullende scholing, onder verant­woor­de­lijk­heid van een aca­de­misch geschoolde regiebe­hande­laar. De dyslexie­be­han­de­ling door logopedisten wordt dan ook niet stan­daard ver­goed (soms echter wel door de ge­meen­te).

Congres taal­ont­wik­ke­lings­stoor­nis

Het thema dat in Neder­land op de Dag van de Logopedie centraal zal staan is taal­ont­wik­ke­lings­stoor­nis (TOS). Daarover wordt vrij­dag 6 maart in Nieuwegein het congres TaalStaal geor­ga­ni­seerd voor professionals.

Een taal­ont­wik­ke­lings­stoor­nis (TOS) heeft impact op de par­ti­ci­pa­tie en het func­tio­ne­ren van een kind of vol­was­se­ne. Hoe meet je par­ti­ci­pa­tie? Hoe zit het met par­ti­ci­pa­tie en onder­wijs? Welke invloed heeft het betrokken systeem en hoe zit het met com­mu­ni­ca­tieve par­ti­ci­pa­tie? Op TaalStaal 2020 staat TOS en par­ti­ci­pa­tie centraal.