Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Tele-Logopedie

gepubliceerd: zondag, 5 april 2020

In het kader van de corona crisis hebben de verzeke­raars vanaf 1 april 2020 een stand­punt ingeno­men om de zo­ge­naamde ‘Tele-Logopedie’ te vergoe­den. Wij hebben ons de afgelopen weken daarop voor­be­reid en kunnen op deze wijze de logope­dische be­han­de­lingen ver­zorgen.

Het spreekt voor zich dat gezien de aard van uw behandel­be­hoef­te er in som­mi­ge gevallen fysiek contact nood­za­ke­lijk blijft. Dit doen wij onder het regiem en de adviezen van het RIVM.

Clickdoc

Wij maken gebruik van het pro­gram­ma videoconsult.clickdoc.nl

De enige vereiste is dat u beschikt over de gratis webbrowser Chrome om volle­dig van de facili­teiten die wij aanbie­den gebruik te kunnen maken. Van de logopedist krijgt u een uit­no­di­ging (link) via uw email. Door de stappen te volgen die daarin staan komt u in de virtuele wacht­ka­mer. De logopediste haalt u daar op en de be­han­de­ling start. U thuis en de logopediste op afstand.

Met belang­stel­ling kijken wij uit naar uw bevin­dingen en reacties.

Dit kan door te mailen naar: tele­logopedie@logepedieschijndel.nl

Alge­meen

Wij volgen de ont­wik­ke­lingen rondom corona op de voet en hou­den ons binnen de praktijk aan de adviezen van het RIVM. Wij vin­den het be­lang­rijk dat de zorg rondom onze cliënten gecontinueerd kan wor­den, mits hierbij na­tuur­lijk wordt voldaan aan de richt­lij­nen van het RIVM. Vei­lig­heid staat voorop!