Logopediepraktijk Carine van Aalst-Becx Schijndel


 

 

Logopediepraktijk
Carine van Aalst-Becx

Steeg 6h
5482 WN Schijndel

Tel. 073 - 54 96 708

contact@bonnier­logopedischcentrum.nlLid NVLF / Kwaliteitsregister / DTL-proof

Onderzoek naar herstelzorg COVID-19-patiënten

gepubliceerd: woensdag, 2 december 2020

Minister Van Ark van medische zorg heeft in juli bekendgemaakt dat vanaf 18 juli 2020 een ‘voor­waar­de­lijke toela­ting’ voor parame­dische herstel­zorg voor COVID-19-pa­tiën­ten met erns­tige klachten van kracht is. Deze rege­ling geldt ook voor de logope­dische zorg voor deze pa­tiën­ten. De aanname is dat deze herstel­zorg rele­vant is, maar de minister heeft als voor­waarde gesteld dat die meer­waarde door middel van weten­schap­pe­lijk onder­zoek ook wordt aange­toond.

Over het onder­zoek

De afgelopen maan­den is hard gewerkt aan het opzetten van het onder­zoek. Het Radboudumc gaat het onder­zoek uit­voeren samen met acht andere kennisin­sti­tu­ten. Namens de logopedie neemt dr. Hanneke Kalf deel aan de project­groep.

In het onder­zoek wor­den pa­tiën­ten die her­stel­len van COVID-19 en een paramedicus bezoeken, voor een bepaalde periode gevolgd. De onder­zoe­kers bestu­de­ren hier­voor in het verle­den verzamelde gegevens van mensen die al eens een parame­dische zorgverleners bezochten met behulp van databases en behandeldossiers. Daar­naast wor­den nieuwe pa­tiën­ten gevolgd met een set van gevali­deerde vragen­lijsten en metingen. Tevens gaan de onder­zoe­kers pa­tiën­ten (en hun naasten), paramedici en ver­wij­zers inter­viewen over hun erva­ringen ten aanzien van parame­dische zorg en wor­den de kosten geëvalueerd

Waarom be­lang­rijk?

Het afgelopen jaar heeft COVID-19 op ie­der­een een enorme impact gehad. Het is daarom be­lang­rijk zicht­baar te maken wat wij als logopedisten voor deze pa­tiën­ten­groep kunnen betekenen, zodat de zorg voor deze pa­tiën­ten­groep toe­gan­ke­lijk blijft. Een andere verwachte winst is een intensievere samen­wer­king tussen paramedici en de parame­dische beroeps­ver­eni­gingen.

De metingen door de logopedist zijn onder­deel van de gebruike­lijke logope­dische diagnos­tiek. Voor de extra in­span­ning om pa­tiën­ten prospec­tief te inclu­de­ren en tot het einde van het onder­zoek te blijven meten ont­vangt elke paramedicus €25. Daar­naast wor­den voor de paramedici ook accredi­ta­tie­pun­ten aan­ge­vraagd voor deelname aan weten­schap­pe­lijk onder­zoek die zijn op te voeren in het kwali­teits­re­gis­ter. In januari or­ga­ni­se­ren we een webinar, waarin we het onder­zoek en veel gestelde vragen ver­der toelichten. De datum volgt zo snel moge­lijk.

Meer in­for­ma­tie